STATUT

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. Może również posiadać własny znak, sztandar i odznaki na podstawie obowiązujących przepisów, a ich aktualne wzory są udostępnione do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 7. Stowarzyszenie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.


ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 8. Cele Stowarzyszenia są następujące:

1. Popularyzacja i propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w społeczeństwie i wśród zainteresowanych grup zawodowych;

2. Wspieranie postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kraju oraz za granicą;

3. Podnoszenie wiedzy i kompetencji z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej wśród członków Stowarzyszenia, a także wśród osób reprezentujących instytucje państwowe, przemysł i firmy zajmujące się świadczeniem usług z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, branży budowlanej i architektonicznej, technicznej oraz wśród właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych, w celu podniesienia standardu jakości usług oferowanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4. Opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, proponowanie zmian i poprawek mających na celu ulepszenie przepisów istniejących;

5. Wspieranie firm w zakresie tworzenia, projektowania i wprowadzania do użytku nowych technologii związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów, budynków i innych terenów;

§ 9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i innych wydarzeń w celu wymiany najnowszej wiedzy naukowej i technicznej, doświadczeń zawodowych; uczestnictwo w podobnych wydarzeniach w kraju i organizowanie wyjazdów na konferencje i seminaria za granicą;

2. Współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz inspirowanie podejmowania prac naukowo- badawczych z zakresu pożarnictwa;

3. Wymianę i publikację informacji, standardów i poradników z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego;

4. Działanie na rzecz interesów zawodowych inżynierów bezpieczeństwa pożarowego i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO – PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


§ 10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 11. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.

§ 12. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych

§ 13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która spełni poniższe warunki łącznie:

1) posiada wykształcenie wyższe,

2) Posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, które przedłoży w postaci życiorysu zawodowego lub innego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

3) Złoży deklarację członkowską na piśmie

4) Przedstawi na piśmie poparcie swojej kandydatury przez jednego aktualnego członka stowarzyszenia


§ 14. Wnioski o członkostwo w należy składać Sekretarzowi Zarządu.

§ 15. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia staje się po spełnieniu wymagań określonych w § 13 statutu, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków.

§ 16. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze),
2) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
3) korzystać z informacji gromadzonych przez Stowarzyszenie,
4) brać udział w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.

§ 17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2) płacić w terminie składki,
3) dbać o majątek Stowarzyszenia i jego dobre imię.

§ 18. Członkostwo ustaje przez:

1) śmierć członka,
2) utratę praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu,
3) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
4) likwidacją Stowarzyszenia,
5) wykluczenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku długotrwałego (co najmniej przez 1 rok) uchylania się od płacenia składek członkowskich

6) skreślanie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch Walnych Zebraniach Członków,

§ 19. Osoba wykluczona ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 20. Członkiem wspierający może zostać jednostka posiadająca osobowość prawną, która udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub w inny sposób wspiera Stowarzyszenie.

§ 21. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

§ 22. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 23. Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze doradczym.


§ 24. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 25. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub likwidację Stowarzyszenia.


§ 26. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 27. Członek honorowy uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 28. Członkowi honorowemu przysługuje głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków.

§ 29. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 30. Członkostwo honorowe ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się członkostwa, likwidację Stowarzyszenia lub pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania Członków w przypadkach rażącego naruszania zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 31. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,

§ 32. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata i upływa z chwilą udzielenia absolutorium Zarządowi przez Walne Zebranie Członków.

§ 33. Uchwały Walnego Zebrania Członków i pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej. Walne Zebranie może podjąć decyzję o głosowaniu tajnym.

§ 34. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący zebrania a protokołuje sekretarz, wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.

§ 35. W razie równej liczby głosów podczas głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 36. Władze Stowarzyszenia mogą być odwołane przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków, pod warunkiem dokonania wyboru nowych władz na tym samym posiedzeniu, większością ¾ głosów.

§ 37. W przypadku zmniejszenia się z pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo do uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba nowych członków władz nie przekroczy ½ liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.


§ 38. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

§ 39. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 40. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający,


§ 41. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 42. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje się do wiadomości wszystkich członków co najmniej na miesiąc przed terminem zebrania, poprzez zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej stowarzyszenia/poczta elektroniczna/listownie. 

§ 43. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd jego uchwałą, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

§ 44. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określenie kierunków rozwoju i strategii działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) ustanawianie dobrowolnych składek członkowskich, w szczególności wysokości tych składek,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
f) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
g) podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania honorowego członkowstwa stowarzyszenia na wniosek Zarządu
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
k) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które z mocy ustawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków oraz w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub członków Stowarzyszenia.

§ 45. Zarząd kieruje Stowarzyszeniem zgodnie z uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 46. W skład Zarządu wchodzi 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 47. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród swoich członków:

a) prezesa,
b) dwóch wiceprezesów
b) sekretarza,
c) skarbnika,

§ 48. Prezes kieruje pracą Zarządu.

§ 49. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał, Zebranie zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub z inicjatywy 4/7 składu Zarządu.

§ 50. O terminie Zebrania członkowie powinni być powiadomieni na 3 dni przed Zebraniem.

§ 51. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie pracą Stowarzyszenia,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) ustalenie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz zarządzanie nimi,
e) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
f) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
g) zwoływanie Walnego Zebraniu Członków,
h) rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia,
i) przyjęcia nowych członków zwyczajnych na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi po uprzednim uzyskaniu rekomendacji przynajmniej jednego aktualnego członka,
j) zawieranie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
k) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
l) przyjmowanie członków wspierających

§ 52. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 53. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa Zarządu.
§ 54. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu, w tym obowiązkowo Prezesa Zarządu.

§ 55. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza, których Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swoich członków. Zebranie Założycielskie powołuje pierwszego Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 56. Komisja Rewizyjna za swoją działalność jest odpowiedzialna przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 57. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 58. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie systematycznej kontroli całokształtu merytorycznej, finansowej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia pod względem rzetelności, celowości i gospodarności,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, żądanie wyjaśnień i sprostowań,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
f) kontrolowanie wszystkich ksiąg i dokumentów.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§ 59. Majątek Stowarzyszenia powstaje wskutek:

a) składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
c) dochodów z działalności własnej Stowarzyszenia
d) darowizn, spadków, zapisów,
e) dotacji i ofiarności publicznej,

§ 60. Stowarzyszenie może otrzymać nieodpłatnie na własność lub do użytkowania, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe

§ 61.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.