Organizacja SFPE - "The Society of Fire Protection Engineers", czyli po polsku Stowarzyszenie Inżynierów Ochrony Przeciwpożarowej, powstało w 1950 r. w Stanach Zjednoczonych. Jest to stowarzyszenie zawodowe reprezentujące osoby praktykujące w dziedzinie inżynierii ochrony przeciwpożarowej. Należy do niego około 5000 członków w Stanach Zjednoczonych i poza nimi oraz ponad 75 oddziałów regionalnych i  zagranicznych w wielu krajach świata.

Celam statutowymi Stowarzyszenia SFPE jest rozwój wiedzy i praktyki w dziedzinie inżynierii ochrony przeciwpożarowej, jak również utrzymanie wysokich standardów etycznych wśród członków Stowarzyszenia oraz rozwój edukacji w dziedzinie inżynierii  ochrony przeciwpożarowej.

Cele te Stowarzyszenie realizuje na wiele sposobów. Jest ono między innymi odpowiedzialne za przygotowanie corocznego egzaminu na Licencjonowanego Inżyniera  (Professional Engineer - PE) ochrony przeciwpożarowej i jego ocenę pod auspicjami  Narodowej Rady Egzaminatorów w USA w Zakresie Inżynierii. W ramach stowarzyszenia kilka komitetów i grup zadaniowych  pracuje nad projektami technicznymi mającymi na celu podwyższanie poziomu inżynierii ochrony przeciwpożarowej oraz jej pozycji wśród  innych dyscyplin. Działalność Stowarzyszenia obejmuje organizację seminariów,  kursów, sympozjów technicznych i konferencji oraz wydawnictwo książek i publikacji  ukierunkowanych na podnoszenie poziomu wiedzy i dostarczanie wysokiej jakości  informacji technicznych dla środowiska inżynierów. Jedną z flagowych publikacji jest  znany na całym świecie Poradnik Inżynierii Ochrony Przeciwpożarowej (SFPE Fire Engineering Handbook). Stowarzyszenie publikuje również kwartalny biuletyn informacyjny (SFPE Today), recenzowany kwartalny periodyk naukowy (Journal of Fire Protection Engineering) oraz kwartalny magazyn techniczny Fire Protection Engineering. Należy również przypomnieć, że SFPE jest organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji na temat  przepisów opartych o zasady wiedzy technicznej i metodach projektowych w ochronie  przeciwpożarowej  (International Conference on Performance-Based Codes and Fire Safety Design Methods). Ostatnie konferencje tego cyklu odbyły się między innymi w  Luxemburgu, Japonii, Nowej Zelandii, Szwecji, a najbliższa odbędzie się w dniach  20-22 czerwca w Hong Kongu.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w miejscowości Bethesda położonej na przedmieściach Waszyngtonu. Organizacja jest finansowana ze składek członkowskich i wsparcia podmiotów gospodarczych. Zatrudnia ono jedynie kilka osób na stałe do celów zarządzania i administracji. Pozostałe działania są organizowane poprzez komitety i  grupy zadaniowe.

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie strony internetowej (www.sfpe.org), która stanowi ważny węzeł informacyjny dla jej członków oraz wszystkich innych osób zainteresowanych  edukacją, szkoleniami i konferencjami, uzyskaniem licencji inżyniera, ofertami pracy lub poszukujących najnowszych pozycji literaturowych. 

Tradycyjnie w strukturze Stowarzyszenia jest też miejsce na oddziały regionalne, które posiadają pewną autonomię oraz prawa i obowiązki, które sprecyzowane są w lokalnych statutach. Istnienie oddziałów lokalnych daje szanse wszystkim osobom zainteresowanym sprawami ochrony przeciwpożarowej do wzięcia udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez lokalny oddział takich jak szkolenia, seminaria i spotkania członków oddziału z zapraszanymi gośćmi, najczęściej specjalistami w konkretnych dziedzinach. Tacy specjaliści nierzadko sami są członkami SFPE z innego miasta, stanu lub kraju. Każdy oddział może w brać udział w lokalnym życiu publicznym i reprezentować Stowarzyszenie SFPE w sprawach związanych z inżynierią ochrony przeciwpożarowej. Takie wystąpienia muszą być jednak konsultowane z władzami SFPE, które bardzo dbają o dobre imię organizacji i uważnie oceniają charakter i cel wystąpień lokalnych oddziałów. Zasady funkcjonowania oddziałów regionalnych są regulowane przez szczegółowe przepisy i wytyczne wewnętrzne organizacji.

Mapa USA z zaznaczonymi lokalizacjami oddziałów amerykańskich


Mapa świata z zaznaczonymi lokalizacjami oddziałów poza USA