Deklaracja członkowska

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego z siedzibą w Warszawie.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek członkowskich, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, sumiennego wypełniania uchwał władz oraz godnego reprezentowania Stowarzyszenia.

Po przyjęciu do stowarzyszenia, zobowiązuję się niezwłocznie uiścić roczną składkę członkowską (120,00 PLN rocznie) pod rygorem unieważnienia członkostwa (§ 17 statutu).

Do niniejszej deklaracji załączam: życiorys zawodowy oraz pisemne poparcie członka SIBP.

Dane osobowe:

Nazwisko i imiona: .......................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia: .............................................................................................................

Adres zamieszkania: ....................................................................................................................

Numer dowodu: ...........................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez SIBP w celach związanych wyłącznie z działalnością statutową Stowarzyszenia. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Miejscowość,………………………..dn. ......................... Podpis:……................

 

Prosimy wypełniać czytelnie drukowanymi literami

 

Wypełnia Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

Data wpłynięcia deklaracji:

Data przyjęcia /odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego:

Uwagi:

 

Podpisy Członków Zarządu